DHOS Brugge inhoudelijk 

Een inhoudelijk sterk aanbod met een brede kijk op het onderwijs van vandaag en morgen.

Onze DHOS-cursus investeert in de kwaliteitsvolle vorming van onderwijsmakers: toekomstige expert-leraars, directies en (interne) pedagogische begeleiders. Mensen dus die op niveau van de school/scholengemeenschap/scholengroep een gedragen en verantwoorde vernieuwing kwaliteitsvol kan introduceren, implementeren en incorporeren. Een vernieuwing zodat elke leerling van de school een beter mens wordt.

Daarom richt DHOS-Brugge, HIVO West-Vlaanderen zich tot toekomstige, ambitieuze ‘onderwijs-makers’ die hun meesterschap verregaand willen versterken, hun loopbaan een nieuwe impuls willen geven, en hun skills willen optillen tot op beleidsniveau.  Daarom steunt ons inhoudelijk aanbod op drie essentiële pijlers: ‘visie’, ‘meesterschap’ en ‘leiderschap’ en op de combinatie ervan. 


INHOUDELIJKE AANBOD IN DE PIJLER VISIE (1ste JAAR)

Door de aangeboden modules ontwikkelen cursisten een brede visie op de hedendaagse onderwijsontwikkelingen en de plaats van de school in de huidige samenleving. 

De kwalificatiecode van de leraar bestaat erin dat hij de wereld kent en anderen daarover kan onderwijzen. Zijn gezag berust op het feit dat hij verantwoordelijkheid voor die wereld opneemt. Hij legt de dingen uit en zegt tegen zijn leerling, zijn collega: “Dat is onze wereld”. Dit betekent voor de leraar dat hij/zij aan de hand van cultuurhistorische, filosofische, maatschappelijke en onderwijskundige kaders zicht heeft op en een beter begrip heeft van de hedendaagse onderwijsontwikkelingen en de plaats van de school in de huidige samenleving.

Voor de cursus betekent dit concreet:

Stilstaan bij:

 • onderwijsbeleid tegen de maatschappelijke context waarin de eindtermen geschreven worden;
 • moderne stromingen binnen een internationale context;
 • schoolontwikkeling;
 • ontwikkelen van een schooleigen pedagogisch project als alfa en omega van de schoolwerking;
 • alternatieve schoolsystemen;
 • filosofie van en in het onderwijs;
 • slimmer denken;
 • onderzoeksvaardigheden;

Literatuurstudie:

  • Martin Valcke en Roger Standaer, Onderwijsbeleid in Vlaanderen, Acco;
  • Valcke, M. en Standaert, R. (2018). Onderwijsbeleid in Vlaanderen (1stedruk). Leuven / Den Haag: uitgeverij Acco
  • Nussbaum, M. (2012). Niet voor de winst. Waarom de democratie de geesteswetenschappen nodig heeft (5dedruk). Amsterdam: uitgeverij Ambo.
  • Vansteenkiste, M. en Soenens, B. (2015). Vitamines voor groei, Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie (1stedruk). Leuven / Den Haag: uitgeverij Acco
  • Van den Branden, K. (2015). Onderwijs voor de 21ste eeuw (1stedruk). Leuven / Den Haag: uitgeverij Acco
  • Marzano, R. en Heflebower, T. (2012). Klaar voor de 21ste eeuw, vaardigheden voor een veranderende wereld (1stedruk). Bazalt/Abimo
  • Vandenberghe, R. e.a. (2015). De basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren. Een strategische verkenning van de missie en de troeven van het basisonderwijs in Vlaanderen. Vlaamse Onderwijsraad (VLOR). Leuven / Den Haag: uitgeverij Acco

Reflectie


INHOUDELIJK AANBOD IN DE PIJLER MEESTERSCHAP (2de JAAR)

Door de aangeboden modules kunnen de cursisten hun visie vertalen in pedagogisch-didactisch verantwoord handelen in de eigen onderwijsomgeving: ontwikkelen van vakdidactisch meesterschap en meesterlijk vakmanschap. Zij worden hierbij gestimuleerd om de impact van hun persoonlijk en professioneel leren steeds expliciet te maken in termen van wat zij zelf anders zijn gaan doen, en welke effecten dat op hun leerlingen heeft. Bij meesterschap wordt de focus o.a. gelegd op wat leraren met hun onderwijs en scholen met hun organisatie kunnen doen om hun impact op het leren van de leerlingen te vergroten. De focus komt hier voornamelijk te liggen op: de ‘meester-onderwijsmaker’ als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen, de ‘meester-onderwijsmaker’ als opvoeder, de ‘meester-onderwijsmaker’ als inhoudelijk expert, de ‘meester-onderwijsmaker’ als organisator, de ‘meester-onderwijsmaker’ als partner van ouders, de ‘meester-onderwijsmaker’ als innovator en onderzoeker.

Voor de cursus betekent dit:

Stilstaan bij:

 • leerlingenbegeleiding;
 • leren, onderwijzen en organiseren als dragers van het onderwijsgebeuren;
 • vitamines voor groei en intrinsieke motivatie; 
 • technologie als ondersteuning voor het leerproces;
 • ontwikkeling van een schooleigen taalbeleid;
 • ontwikkeling van de burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven;
 • ontwikkeling van de competenties m.b.t. wiskunde (met inbegrip van wiskunde als basisgeletterdheid en met de transversale competenties);
 • onderzoeksvaardigheden;

Literatuurstudie:

 • Onderwijsinspectie, Referentiekader voor onderwijskwaliteit, bronnendocument, www.mijnschoolisok.be
 • Onderwijsdoelenwebsite: https://www.onderwijsdoelen.be
 • Hattie, J. (2014). De impact van Leren zichtbaar maken, Nederlandse vertaling van Visible Learning. Bazalt/Abimo
 • Marzano, R. (2010). Wat werkt op school, research in actie. (4dedruk). Bazalt/Abimo
 • Mitchell, D. (2015). Wat écht werkt, 27 evidence based strategieën voor het onderwijs. Huizen: Uitgeverij Pica
 • Lemov, D. (2012). Teach like a champion, 49 technieken om leerlingen te laten excelleren. Rotterdam: CED-Groep
 • Kirschner, P.A., e.a. (2018), Op de schouders van reuzen, inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten (1stedruk). Ten Brink Uitgevers: https://www.scienceguide.nl/wp-content/uploads/2019/01/20190107-Op-de-schouders-van-reuzen-Definitief-download.pdf​​​​​​​  
 • De Bruyckere, P., Kirschner, P. en Hulshof, C. (2016). Jongens zijn slimmer dan meisjes, 35 mythes over leren en onderwijs. Tielt: uitgeverij Lannoo
 • De Bruyckere, P. (2017). Klaskit, tools voor topleraren. Tielt: Uitgeverij: Lannoo,
 • De Bruyckere, P., Kirschner, P., Hulshof, C. (2019). Juffen zijn toffer dan meesters en nog meer mythes over leren en onderwijs. Tielt: Lannoo
 • Standaert, R., De becijferde school, Leuven: uitgeverij Acco
 • Rombaut, E., Molein, I., en Van Severen, T. (2018). De taxonomie van Bloom in de klas, een inspiratiebron voor de leraar. Kalmthout: Uitgeverij Pelckmans
 • Vansteenkiste M. en Soenens B., Vitamines voor groei. Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie, Leuven: uitgeverij Acco

Reflectie


INHOUDELIJK AANBOD IN DE PIJLER (BEGE-) LEIDERSCHAP (3de JAAR)

De aangeboden modules leiden tot inzichten en vaardigheden, nodig voor ‘meester-onderwijsmakers’die verantwoordelijkheid opnemen in de eigen school of schooloverstijgend om deze te laten ontwikkelen tot een krachtige leeromgeving voor wie er werkt en school loopt. Hier worden volgende basiscompetenties verder uitgediept: de ‘meester-onderwijsmaker’ als lid van de onderwijsgemeenschap, de ‘meester-onderwijsmaker’als teamlid van een school/scholengroep/scholengemeenschap, de ‘meester-onderwijsmaker’als partner van externen, de ‘meester-onderwijsmaker’als organisator en de ‘meester-onderwijsmaker’als innovator en onderzoeker’. De cursist leert er de competenties om onderwijskundig/pedagogisch (bege)leiderschap op zich te nemen.

Voor de cursus betekent dit:

Stilstaan bij:

 • het, via trajectbegeleiding, werken aan onderwijskwaliteit in het ontwikkelingsperspectief van de school als onderwijskundige/pedagogische gemeenschap;
 • onderwijskwaliteit onderzoeken en verbeteren;
 • pedagogisch/onderwijskundig leiderschap;
 • innovatiebeleid;
 • wetgeving en onderwijsactualiteit;
 • beleidsvoerend vermogen binnen het referentiekader onderwijskwaliteit als sleutel tot pedagogisch/onderwijskundig leiderschap;
 • themagecentreerde interactie: houvast voor pedagogisch/onderwijskundig leiderschap;
 • weerstand als een werkbaar instrument bij onderwijsinnovatie;
 • human Resource Management in onderwijskundig/pedagogische context:
 • omgaan met diversiteit binnen een werkteam;
 • intervisie m.b.t. onderzoeksvaardigheden.

Literatuurstudie :

 • Verbiest, E. (2011). Leren innoveren, een inleiding in de onderwijsinnovatie (7de druk). Antwerpen - Apeldoorn: Uitgeverij Garant
 • Lagerweij, N., Anders kijken, de dynamiek van een eeuw onderwijsverandering, Antwerpen - Apeldoorn: Uitgeverij Garant
 • Maarten Penninckx,  Jan Vanhoof, Zicht op leerwinst, (2017) Uitgeverij Acco
 • Onderwijsinspectie, Referentiekader voor onderwijskwaliteit, bronnendocument, www.mijnschoolisok.be

Reflectie


De driejarige opleiding (60 studiepunten) bestaat uit: 

 • contactonderwijs dat modulair is opgebouwd en vulling geeft aan de pijlers visie, meesterschap en (bege)leiderschap en waarbij directe interactie tussen cursisten onderling en cursist-docent centraal staat;
 • ingebouwde reflectiemomenten waarbij wordt uitgegaan van de eigen leervragen;
 • zelfstandig doornemen en verwerken van literatuur;
 • een geïntegreerde proef waarbij wordt nagegaan in welke mate de cursisten in staat zijn om over een onderwijskundig onderwerp een eigen visie te ontwikkelen. Hierbij worden ze uitgedaagd om een hypothese te formuleren bij een onderzoeksvraag en om motieven te onderbouwen vanuit inzichten die ze tijdens de cursus hebben verworven, vanuit literatuur of vanuit actieonderzoek in de eigen klas- of schoolpraktijk.