DHOS Brugge inhoudelijk: 
Een inhoudelijk sterk aanbod met een brede kijk op het onderwijs van de 21ste eeuw

Onze Dhos -cursus investeert in de kwaliteitsvolle vorming van onderwijsmakers: toekomstige expert-leraars, directies en (interne) pedagogische begeleiders. Mensen dus die op niveau van de school/scholengemeenschap/scholengroep een gedragen en verantwoorde vernieuwing kwaliteitsvol kan introduceren, implementeren en incorporeren. Een vernieuwing zodat elke leerling van de school een beter mens wordt.

INHOUDELIJKE AANBOD IN DE PIJLER VISIE (1ste JAAR)
De kwalificatiecode van de leraar (directeur, interne pedagogische begeleider in spe) bestaat erin dat hij de wereld kent en anderen daarover kan onderrichten, maar zijn gezag berust op het feit dat hij verantwoordelijkheid voor die wereld opneemt. Hij legt de dingen uit en zegt tegen zijn leerling, zijn collega): dat is onze wereld. Dit betekent voor de leraar (directeur of interne pedagogische begeleider in spe) dat hij/zij aan de hand van cultuurhistorische, filosofische en maatschappelijke kaders zicht heeft op en een beter begrip heeft van de hedendaagse onderwijsontwikkelingen en de plaats van de school in de huidige samenleving.

Voor de cursus betekent dit:
 • Inhoudelijke vulling kunnen geven aan begrippen zoals: samenleving, visie op mens en wereld, neo-liberalisme, autoriteit, wereldburgerschap (kosmische burger?), pedagogisch project, …
 • Inzicht hebben in de essentie van de ideeën van: Socrates, Rousseau, Pestalozzi, Fröbel, Alcott, Tagore, Dewey
 • Weet hebben welke cruciale persoonsgerichte en cultuurgebonden competenties onze leerlingen nodig hebben in de samenleving van de 21ste eeuw
 • Kennis hebben van o.a. volgende referentiewerken:
  • Martin Valcke en Roger Standaer, Onderwijsbeleid in Vlaanderen, Acco;
  • Martha Nussbaum, Niet voor de winst, Ambo;
  • Paul Verhaeghe, Autoriteit, Acco;
  • Roger Standaert, De becijferde school, Acco;
  • Maarten Vansteenkiste, Vitamines voor groei, Acco;
  • Kris Van den Branden, Onderwijs voor de 21ste eeuw, Acco;
  • Robert Marzano, Klaar voor de 21ste eeuw, Bazalt/Abimo;
  • De rede van Seatle, Hoe kun je de lucht bezitten?, Uitgeverij Jan Van Arkel.

INHOUDELIJK AANBOD IN DE PIJLER MEESTERSCHAP (2de JAAR)
… ‘meester’ zijn. Dit betekent dat de leraar (directeur, interne pedagogische begeleider in spe) hedendaagse, verantwoorde antwoorden kan geven in de eigen onderwijsomgeving, in dialoog, rekening houdend met de complexiteit van de realiteit en zich mee verantwoordelijk voelt voor de gemaakte keuzes. Proactief zich richten op de uitbouw van de school/scholengemeenschap van de toekomst.

Voor de cursus betekent dit:
 • Inhoudelijke vulling kunnen geven aan begrippen zoals: didactisch model, leren, (effectief) onderwijzen, ontwikkelend onderwijs, zone van naaste ontwikkeling, geïntegreerd onderwijsaanbod, brede vorming, persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling,…
 • Weet hebben hoe ons onderwijs ervoor kan zorgen dat alle leerlingen zich volwaardig ontwikkelen en zich goed voelen op school
 • Kennis hebben van o.a. volgende referentiewerken:
  • VLOR, De basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren, Acco;
  • John Hattie, Leren zichtbaar maken, Bazalt/Abimo;
  • Robert Marzano, Wat werkt op school, Bazalt/Abimo;
  • Kim Bellens & Bieke De Fraine, Wat werkt, Acco;
  • Doug Lemov, Teach like a champion;
  • Zin in Leren, Zin in Leven, Leerplanboek, Katholiek Onderwijs Vlaanderen;
  • Mathias Chlarie, Talenbeleid, HIVO Brugge 2018-2019;
  • Didier Finet, Leren-Onderwijzen-Organiseren, HIVO Brugge 2018-2019

INHOUDELIJK AANBOD IN DE PIJLER (BEGE-)LEIDERSCHAP (3de JAAR)
… beschikken over inzichten en vaardigheden, nodig voor iemand die verantwoordelijkheid opneemt in de eigen school/scholengemeenschap/scholengroep om deze te laten ontwikkelen tot een krachtige leeromgeving voor wie er werkt en school loopt. Zorg voor kwaliteit is de grootste bekommernis.

… zicht hebben op zichzelf als interne pedagogische begeleider. Begeleiden is in de eerste plaats een relationeel gebeuren, waarin één of meer mensen elkaar echt ontmoeten. Reflectie is daarbij essentieel.

Voor de cursus betekent dit:
 • Inhoudelijke vulling kunnen geven aan begrippen zoals: trajectbegeleiding, kwaliteitscirkel, beleidsvoerend vermogen, interne en externe professionalisering, …
 • Kennis hebben van volgende referentiewerken:
  • Eric Verbiest, Leren innoveren, Garant;
  • Nijs Lagerweij, Anders kijken, Garant;
  • Bronnendocument, Referentiekader voor onderwijskwaliteit, Onderwijsinspectie Vlaamse Overheid;
  • Mathias Chlarie en Didier Finet, Via trajectbegeleiding werken aan onderwijskwaliteit in het ontwikkelingsperspectief van de school, HIVO Brugge 2018-2019.